Inleidende bepaling
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Daisy Van Wouwe via haar webshop “Griffel-Gifts”.
Het plaatsen van een bestelling op de webshop leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
Griffel-Gifts behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“Griffel-Gifts”: de webshop van de eenmanszaak Daisy Van Wouwe waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten.
“Klant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de webshop “Griffel-Gifts”.
“Bestelling”: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen Daisy Van Wouwe en de klant van de internetwinkel “Griffel-Gifts” met betrekking tot de producten die er worden aangeboden.
“Producten”: alle goederen aangeboden door Daisy Van Wouwe via Griffel-Gifts die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

. Bedrijfsgegevens
Daisy Van Wouwe
Meerweydelaan 4
2990 Loenhout
Belgie
info@griffel.be
Tel: +32(0)476/78 01 91
BE 0767 233 574
Handelsregisternr.: HRA 315 412

. Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.
De klant en Griffel-Gifts komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Griffel-Gifts hiervoor als een vermoeden van bewijs.
Griffel-Gifts behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:
• bij het niet voorradig zijn van een product,
• bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,
• bij overmacht.

. Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en/of de vermelde einddatum van de aanbieding.
Griffel-Gifts behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst
.
. Betaling
Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling. De bestelling wordt verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van Daisy Van Wouwe.
Voor betalingen per overschrijving van buiten België is het verplicht de IBAN en BIC code te gebruiken bij de betaling.
Betalingsgegevens:
Daisy Van Wouwe
Meerweydelaan 4
2990 Loenhout
Rekeningnummer BNP PARISBAS FORTIS 220-0293961-87
IBAN: BE67 2200 2939 6187
BIC: GEBABEBB
Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is Griffel-Gifts bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

. Levering en leveringstijd
Griffel-Gifts streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden op werkdagen vóór 12 u nog dezelfde dag te verzenden. Voor bestellingen geplaatst en betaald op zaterdag, zondag en feestdagen streven we ernaar deze de eerstvolgende werkdag te verzenden.
Bestellingen betaald per overschrijving worden verzonden op de eerstvolgende werkdag die volgt op de dag dat het het verschuldigde bedrag op de rekening staat van Daisy Van Wouwe
Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
Indien een product niet in voorraad is wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.
Indien, in geval van problemen bij de bezorger, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt is de klant gehouden ons hiervan te informeren via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort Griffel-Gifts binnen de 10 werkdagen na het ontvangen van de informatie van niet-levering het betaalde bedrag terug op de rekening die Daisy Van Wouwe van de klant doorgekregen heeft.
Indien, in geval van leveringsproblemen bij de leverancier, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt, informeert Griffel-Gifts de klant via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en storten we binnen de 10 werkdagen na het antwoord van de klant het betaalde bedrag terug op de rekening die Griffel-Gifts heeft doorgekregen van de klant.
Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. Griffel-Gifts kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.
Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.

. Foto`s
Hoewel we er naar streven enkel kwalitatieve foto`s te plaatsen bij de artikelen, kan er een kleurafwijking zijn op het getoonde model en de u toegestuurde goederen. Onder geen voorwaarde kan dit eventuele kleurverschil aanleiding geven tot een klacht.
Extra artikels op foto`s ter decoratie zijn niet inbegrepen.

. Gepersonaliseerde goederen
Bestellingen via Griffel-Gifts voor het personaliseren van de op de webshop aangeboden goederen dmv eigen foto of naam, worden pas in productie gezet na de volledige betaling ervan.
Griffel-Gifts is niet verantwoordelijk voor auteursrechtelijke vervolgingen mbt door de klant aangeleverde foto's. Voor elke foto die doorgezonden wordt, dient de klant te beschikken over de gebruiksrechten, zonder dat van Griffel-Gifts verwacht wordt dat dit gecontroleerd wordt. Wanneer de naam van de auteursrechtelijke eigenaar al dan niet doelbewust verwijderd werd, ligt dit geheel in de verantwoordelijkhied van de klant. Griffel-Gifts  kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor door de klant ten onrechte aangeleverde foto's en zal dan ook voor alle claims die hieruit volgen doorverwijzen naar de klant.
Het productieproces start asap nadat de betaling voltooid werd. Zodra de goederen afgewerkt zijn, worden deze verzonden.
Annulatie van deze bestelling is onder geen enkele voorwaarde mogelijk eens het productieproces gestart is.

De klant kan bij gepersonaliseerde producten onder geen enkel beding verzaken aan de aankoop ervan.

. Verzendkosten
Orders vanaf 50€ met verzendadres in Belgie worden gratis verzonden.

Voor orders onder de 50 euro met leveradres in België:
• betaalt de klant 5.5 € verzendkosten
Voor orders met leveradres in de buurlanden (Nederland,GH Luxemburg, Duitsland, Groot Brittannië)
• betaalt de klant 8.25 € verzendkosten
Voor order met leveradres binnen Europa (landen vermeld in de zendlijst) tot 1 kilo:
• betaalt de klant 8.25 € verzendkosten
Voor orders met leveradres binnen Europa (landen vermeld in de zendlijst) van 1 tot 5 kilo
• betaalt de klant 20 € verzendkosten
Verzendingen naar landen niet vermeld in de verzendlijst kunnen enkel gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van Griffel-Gifts.

. Omruiling
Een klant kan, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, een product omruilen.
In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Wij vragen u in de e-mail aan te geven tegen welk product u uw aankoop wenst om te ruilen. Omruiling kan enkel indien het product niet gebruikt is en de verpakking onbeschadigd is en wordt meegestuurd. Indien u het product wenst om te ruilen tegen een product van een andere waarde wordt het saldo teruggestort/extra gefactureerd naargelang het geval. De verzendkosten, het risico van het terugsturen van een product voor omruiling zijn ten laste van de klant alsook de verzendkosten van het opnieuw te versturen artikel.
Bij omruiling dient u de producten terug te sturen naar volgend adres:

Daisy Van Wouwe
Meerweydelaan 4
2990 Loenhout
Belgie

. Verzaking
Een klant kan, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, verzaken aan de aankoop van een product zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete.
In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit kan enkel indien het product niet is gebruikt en de verpakking intact is en meegestuurd wordt. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. Bij verzaking betaalt Dakitas binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs naar de klant terug.
Bij verzaking dient u de producten terug te sturen naar het volgend adres:

Daisy Van Wouwe
Meeerweydelaan 4
2990 Loenhout
Belgie

. Garantie op fabricagefouten
Mocht na levering blijken dat een product fabricagefouten vertoont vragen wij u dit product terug te sturen en sturen wij u zonder verzendkosten een nieuw product (hetzelfde product of in overleg bepaald alternatief product) ter vervanging. Wij betalen u binnen de 10 werkdagen de verzendkosten voor het teruggestuurde product terug.
Wij vragen u deze onregelmatigheid onmiddellijk bij ontvangst te melden.

. Privacy
Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij.
Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden.
U kan op eender welk moment uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen of geheel of gedeeltelijk laten schrappen. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@griffel.be met uw vraag tot wijziging of schrapping.

. Copyright
Op alle foto’s en beelden vertoond op de website van Griffel-Gifts is copyright van toepassing.
Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn.
Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Daisy Van Wouwe.
Indien u zonder voorafgaandelijke toestemming gebruik maakt van een foto van deze website, wordt u aangemaand het gebruik te staken en wordt een schadeclaim bij u ingediend.

. Toepasselijk recht
Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en Griffel-Gifts zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van Turnhout bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant.
De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en Griffel-Gifts zijn onderworpen aan het Belgisch recht. 

© 2015 - 2022 griffel-gifts | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel